De gang van zaken, wettelijk vastgesteld

WGBO, AVG en WBP

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO, ligt aan de basis van alle zorgverlening. In deze wet staan de rechten en de plichten van de cliënten die zorg ontvangen.

De privacy policy van de praktijk is up to date en voldoet aan de eisen van de Europese wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Identificatieplicht
Wanneer je medische of paramedische zorg ontvangt, geldt er een identificatieplicht. Neem dus een geldig identiteitsbewijs mee: paspoort, ID kaart of een rijbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Het Burger Service Nummer wordt overgenomen en gecontroleerd. Het nummer van het identiteitsbewijs wordt ook genoteerd. De overheid wil met deze identificatieplicht de fraude in de zorg tegengaan.

Privacy
In de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met de persoonlijke informatie en er wordt gehandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Zonder je toestemming zullen onderzoeks- en behandelgegevens niet worden doorgegeven aan derden. Je wordt gevraagd naar toestemming en deze geef je door een behandelovereenkomst te tekenen. Wanneer het in het belang is van de begeleiding, zal er met je instemming overleg plaatsvinden met derden.
De patiënt- en behandelgegevens blijven 15 jaar bewaard.

Klachtenregeling Logopedie
Heb je klachten over het logopedisch onderzoek of over de behandeling, dan vind ik het fijn en vanzelfsprekend dat je daarover spreekt. Ik hoop dat we er samen uit komen. Mocht je toch verder willen met je klacht, dan kun je terecht bij het Klachtenloket Paramedici.
Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wkkgz. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Ik volg deze klachtenregeling. In de wachtkamer kun je hier meer over lezen.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als zorgverlener kan ik te maken krijgen met huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit brengt extra zorg met zich mee. Bij de overheid is de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Beroepskrachten, waaronder logopedisten, zijn verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat een zorgverlener moet doen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vermoed. De NVLF heeft een eigen meldcode opgesteld, die ik als logopedist volg.